Obszar ograniczonego użytkowania to teren, który prawnie został ograniczony ze względu na działanie okolicznego zakładu pracy lub innego obiektu, np. lotniska czy elektrowni. Każdy właściciel nieruchomości na obszarze ograniczonego użytkowania może starać się o odszkodowanie lub poprawienie komfortu akustycznego danego budynku. Szczególnie, gdy obszar został wyznaczony po kilku czy kilkunastu latach od osiedlenia się w tym miejscu. Takie sytuacje coraz częściej zdarzają się na obrzeżach większych miast, gdzie skrajne dzielnice stanowią dogodny punkt dla nowej fabryki czy oczyszczalni.

Zgodnie z Konstytucją własność każdego obywatela podlega ochronie, dlatego ograniczenie tego prawa może być spowodowane tylko określonymi warunkami. Jeśli nie da się zachować przyjętych standardów pomimo użycia dostępnych środków, tworzony jest właśnie obszar ograniczonego użytkowania, określany w skrócie OOU. Hałas, nieprzyjemny zapach czy wzmożony ruch są czynnikami, który wpływają na jakość życia, jednak ich występowanie jest nieodzowne w przypadku prowadzenia niektórych działalności. Dlatego tereny m.in. przy oczyszczalni ścieków, wysypiskach śmieci, lotniskach zazwyczaj objęte są klauzulą ograniczonego użytkowania.

Niższa jakość powietrza, większy hałas czy silniejsze pole elektromagnetyczne wpływają na zdrowie mieszkańców i tylko na obszarze ograniczonego użytkowania zgodnie z prawem dane normy emisyjne mogą być przekroczone. W związku z tym nieruchomości na tym terenie muszą mieć zapewnioną odpowiednią izolacyjność akustyczną ścian oraz szczelność okien. Decyzja co do pozostania w nieruchomości, które znalazła się w takimi obszarze, zależy od właściciela domu. Może on złożyć wniosek o wykup nieruchomości, aby przeprowadzić się w spokojniejsze miejsce. Niemniej niezbędne jest oszacowanie szkody i wskazanie momentu jej powstania, aby wniosek o rekompensatę zostały zaakceptowany.

W polskim prawie jest szereg obostrzeń, które mogą utrudniać uzyskiwanie zadowalających dodatków czy środków pieniężnych. Roszczenie o wykup nieruchomości bądź odszkodowanie o wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania składa się do danego podmiotu, który zdecydował się na rozpoczęcie działalności na tym terenie. Pismo należy przekazać do właścicieli lub zarządców zakładów pracy, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, kompostowni, trasy szybkiego ruchu, lotniska, instalacji radiokomunikacyjnej etc. Dopiero po przeanalizowaniu dokumentacji właściciel nieruchomości w obszarze z ograniczeniami otrzyma propozycję poprawy swoich warunków. Większość tego typu instytucji kwestie formalne z okolicznymi mieszkańcami załatwia jeszcze przed uruchomieniem danego zakładu czy rozpoczęciem prac budowlanych, wypłacając określone odszkodowanie pieniężne.

Dodaj komentarz