Decyzja środowiskowa wydawana jest w przypadku nowych inwestycji, które mogą mieć silny wpływ na środowisko naturalne. Termin obowiązuje od zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska z 18 maja 2005 roku. Zasady wydawania decyzji środowiskowej ustalono w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Decyzja ma charakter administracyjny, gdyż uwzględnia szereg czynników związanych z terenem, na którym planowana jest nowa inwestycja, m.in. ukształtowanie oraz zakres oddziaływania na przyrodę. Urzędnicy muszą ocenić, w jakim stopniu nowe przedsięwzięcie może pogorszyć stan środowiska i jak to wpłynie na życie ludzi, zwierząt oraz roślin. Decyzja środowiskowa jest jednym z obowiązkowych elementów całego procesu zdobywania pozwolenia na realizację danej budowy. Dopiero pozytywna decyzja środowiskowa umożliwia składanie wniosku o pozwolenie na budowę.

Reklama: Szukasz miejsca wolnego od hałasu? Sprawdź koniecznie nowe inwestycje w Warszawie, gdzie znajdziesz mnóstwo ofert i bez problemu znajdziesz miejsce spokojne do zamieszkania.

Każdą inwestycję poprzedza weryfikacja konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, co szczegółowo opisane jest w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku tego obowiązku należy w odpowiednim urzędzie złożyć wniosek z kompletem dokumentów. Będzie to początek szeregu decyzji, które będzie wydawał organ administracyjny, nim budowa danej inwestycji faktycznie się rozpocznie. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia określa, do jakiego podmiotu należy kierować wniosek o decyzję. Może to być regionalny dyrektor ochrony środowiska (np. w przypadku inwestycji na obszarach morskich); starosta (gdy niezbędny jest podział gruntów); dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (adaptacja terenów leśnych); wójt, burmistrz, prezydent miasta (tereny w obszarze wsi, gminy lub miasta).

W decyzji zawarte będą wytyczne co do możliwości budowy i prowadzenia działalności przy najmniejszych szkodach dla środowiska naturalnego. Ustawa uwzględnia kilka wyjątków, w przypadku których decyzja środowiska nie jest wymagana. Po pierwsze, gdy celem przedsięwzięcia jest obronność i bezpieczeństwo państwa. Po drugie, gdy inwestycja ma pełnić funkcja ratownicze lub służy usunięciu bezpośredniego zagrożenia dla ludności. W pozostałych przypadkach, przy większych budowach w strategicznych punktach, decyzja środowiskowa będzie wymagana.

Dodaj komentarz